اهمیت طراحی لوگو در موفقیت یک کسب و کار

اگر لوگو یک برند دیده شده و به خاطر سپرده شود آن هنگام است که به همه ی هدف های خود رسیده است