اهمیت لوگو برای کسب و کارها

لوگو نوشتاری !؟
لوگو تصویری!؟
لوگو ترکیبی !؟